Az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport Európai Unió ERASMUS+ programja

Az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézetének Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoportja elnyerte az Európai Unió ERASMUS+ programjának támogatását: a Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával (2020-1-HU01-KA226-SCH-094146, vezető: Bartha Csilla) című projekt 2021 március elsejével indult és a megvalósítása 2023 februárig tart (futamidő 24 hónap).

A projekt hosszabbítást nyert 2023. augusztus 31-ig. 

A COVID-19 járvány a cigány gyermekek oktatásában (a meglévő problémákon túl is) különösen súlyos hatásokkal jár, jelentős hátrányt eredményez; ez nemcsak a jelenlegi tanulási eredményesség csökkenését, hanem a végleges lemorzsolódásnak a veszélyét is magában fogalja. Ebben központi szerepet kap, hogy e gyermekek nagy részének sokszoros nehézséget, nemegyszer megvalósíthatatlan feladatot jelent a digitális oktatásban való részvétel; ennek okai közt fontos szerepet játszik, hogy szinte teljesen hiányoznak a számukra nyelvileg és/vagy szociokulturálisan megfelelő (pl. romani nyelvű vagy kétnyelvű, megfelelő nyelvezetű és módszertanú) digitális oktatási segédletek és módszertani megoldások, továbbá a szükséges digitális tanulási kompetenciák. Hasonló nehézségek jelentkeznek a velük foglalkozó pedagógusok körében is. Az online oktatásban a cigány gyermekek többsége csak korlátozottan vagy egyáltalán nem tudott részt venni, ők így egyre inkább kiszorulnak a közoktatásból.

A projekt során központi cél a cigány közösségek (tanulók, pedagógusaik, szülők) részére kiemelkedő minőségű, nyelvileg és szakmailag hiteles digitális tartalmak, innovatív online források és eszközök fejlesztése s az ehhez szükséges módszertani, digitális pedagógiai kompetenciák fejlesztése.

A projekt tervezett kimenetei csökkentik, illetve áthidalják azokat a súlyos hatásokat és a jelentős hátrányt, amely a COVID-19 járvány következtében érintette a cigány gyermekek oktatását, mivel a megvalósítani kívánt projekt hatására a gyermekek először férhetnek hozzá a digitális oktatás által biztosított új lehetőségekhez és pozitív élményekhez, melynek során a jól tervezett innovatív digitális tartalmak, segédletek és eszközök ugyanolyan előnyök forrásaivá válhatnak, mint amelyeket az eddig működő rendszer a mainstream társadalombeli diákok számára biztosított.

A projektben résztvevő partnereink:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Románia

Selye János Egyetem Tanárképző Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Szlovákia

További támogatók:

BOOKR Kids

Kabóca lap 

Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház 

 

A PROJEKTVÁLLALÁSOK FŐBB EREDMÉNYEI

Az eredmények elérhetőek az Erasmus+ menüpontot lenyitva (a megfelelő almenüpontra kattintva), vagy a borítóképek alatti linkre klikkelve.

A projekt egyik fő kimenete a romani nyelv különböző dialektusaira építő, azokat értékként közvetítő, a munkálatba a szülőket, pedagógusokat és magukat a gyermekeket is bevonó, mind a cigány, mind a velük együtt tanuló magyar gyermekek tanulását és fejlődését támogató, romani–magyar regionális digitális oktatási-kulturális gyermekszótár. Emellett a projekt egyik lényeges kimenetele egy informatikai glosszárium is, a magyarországi tankönyvek fogalomkészletét átjárhatóvá téve a romániai és szlovákiai magyar oktatásban használt elemekkel, kiegészülve a legalapvetőbb fogalmak romani nyelvű változatával is.

 

Digitális mesetárunk a cigány, illetve magyar és más környezeti nyelvű mesék romani nyelven is hozzáférhető, többnyelvű, a mesék iskolai, otthoni, egyéni, közösségi feldolgozását is lehetővé tevő multimodális tára.

A platformon elérhetőek a szótárhoz és a mesetárhoz is kapcsolódó feladatgyűjtemények, interaktív tanulói szókártyák, valamint módszertani, tesztelési anyagok és óratervek is, melyek lehetővé teszik a digitális tanulás lehetőségeinek kihasználását. A platformon megjelenik továbbá egy romani nyelvű pedagógiai szótári glosszárium, amely azokat a fontos instrukciókat, kifejezéseket, a cigány kultúrában, a gyereknevelésben releváns formulákat tartalmazza, melyek a tanítást-tanulást támogatják, s amelyek tudatos használatával a romani nyelven nem tudó pedagógusoknak is sikerül szorosabb és együttműködőbb kapcsolatot kialakítani cigány tanulóikkal. A platform tehát többféle célt szolgál: nemcsak a tanulók információhoz való hozzáférést célozza oly módon, hogy az a tanulók számára nyelvileg, kulturálisan is teljes mértékben hozzáférhető, érthető legyen, de cél az is, hogy motiválja őket a tanulásra, és megteremtse az interakció és kommunikáció lehetőségét, amelyek egyéb társas és kognitív kompetenciákat is fejlesztenek.

A tanulási folyamatban nem elég csupán a digitális anyagokra támaszkodás, azok lehetőségeinek teljes körű kiaknázására szükséges további, nem digitális tanulástámogató eszközök létrehozása is. Céljuk, hogy a digitálisan megalapozott anyagokat óvodákban, iskolákban és otthon is lehessen alkalmazni. Ezek közé az anyagok közé többek között nyomtatható tanulókártyák, gyakorló- és tesztlapok, javítókulcsok tartoznak.

Scroll to Top